Algemene voorwaarden & privacyverklaring

KvK nummer 27295184

BTW nummer staat vermeld op de factuur.

EHBO Karin is bereikbaar via 0621301971 of karinferdinandus@gmail.com.

Cursisten kunnen de algemene voorwaarden en privacyverklaring lezen op www.ehbokarin.nl en bij de factuur en inschrijfbevestiging via het facturatiesysteem Moneybird. Door het invullen van het inschrijfformulier of het plaatsen van een bestelling stemmen cursisten hiermee in.

Er is geen BTW - verplichting op alle cursussen en producten die EHBO Karin verkoopt volgens artikel 25 Wet OB, vanaf 01-01-2023.

Bij herhalingscursussen en workshops wordt geen lesmateriaal verstrekt door EHBO Karin, aangezien vooraf leren niet nodig is.

Inschrijven voor een cursus kan alleen via het online inschrijfformulier op www.ehbokarin.nl.

Cursisten dienen op tijd te vertrekken en eventuele wegafsluitingen of files te controleren om op tijd bij de cursus aan te komen. Als een cursist 5 minuten na aanvang te laat komt en de deur is gesloten, kan hij/zij niet meer deelnemen. Inloop is mogelijk vanaf 15 minuten voor aanvang.

Bij binnenkomst dienen cursisten hun schoenen uit te trekken.

De cursusruimte van EHBO Karin is kleinschalig en biedt plaats aan maximaal 5-6 deelnemers. De locatie is een groot groenblauw flatgebouw dat goed bereikbaar is. Specifieke instructies voor de cursuslocatie worden voorafgaand aan de cursist verstrekt.

Voor een basiscursus ontvangt de cursist het lesmateriaal via e-mail nadat de betaling is ontvangen. Zonder volledige kennis van het lesmateriaal kan de cursist niet deelnemen aan de praktijkcursus. De EHBO-cursus wordt altijd afgesloten met een examen op locatie.

Voor ZZP-opdrachten door EHBO Karin wordt een factuur opgemaakt op de laatste dag van de maand, die binnen 30 dagen voldaan moet worden.

De betaling voor een EHBO-cursus dient binnen 10 dagen, maar altijd voor aanvang van de cursus, ontvangen te zijn door EHBO Karin. Deelname is uitgesloten zonder voorafgaande betaling. De cursus/client dient het factuurnummer te vermelden bij de betaling.

EHBO Karin is niet aansprakelijk voor toegezegde subsidies of vergoedingen van derden. De cursist is verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

EHBO Karin is niet verantwoordelijk voor verlies van poststukken of pakketten en is niet verplicht nieuwe certificaten, pasjes of EHBO-koffers/dozen te leveren of de kosten te vergoeden.

EHBO Karin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die cursisten, hun werkgevers, vraagouders of gastouderbureaus kunnen ondervinden tijdens of als gevolg van deelname aan de cursus. Tevens is EHBO Karin niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen van cursisten of andere deelnemers.

Het is niet toegestaan dat niet-cursisten aanwezig zijn tijdens de cursussen, workshops of in de cursusruimte of de directe omgeving ervan.

Als gratis service stuurt EHBO Karin herinneringen per e-mail en WhatsApp aan cursisten voor hun tijdige herhalingscursus. Indien deze herinneringen niet worden ontvangen of door EHBO Karin worden vergeten, kan EHBO Karin niet verantwoordelijk worden gehouden en is zij niet aansprakelijk voor het nalaten van tijdige herhaling door de cursist. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist zelf om bij te houden wanneer zijn/haar EHBO-certificaat verloopt en wanneer de herhalingscursus dient plaats te vinden.

Het niet naleven van de algemene voorwaarden kan leiden tot het ontzeggen van toegang tot de cursusruimte. Daarnaast behoudt EHBO Karin het recht om een inschrijving te weigeren en niet te verwerken indien een cursist zich eerder heeft misdragen tijdens een cursus en zich niet aan de algemene voorwaarden heeft gehouden. In een dergelijk geval zal EHBO Karin schriftelijk meedelen dat de inschrijving niet wordt geaccepteerd, zonder verdere verklaring verschuldigd te zijn.

Bovendien heeft EHBO Karin het recht om cursisten te weigeren voor deelname aan de cursus indien zij zich voorafgaand aan de cursus misdragen, bedreigingen uiten naar medewerkers van EHBO Karin of zich ongepast gedragen.

Cursisten die onder invloed zijn van drugs of alcohol kunnen eveneens worden geweigerd of weggestuurd bij een cursus.

Bij annuleren

Annuleren van een cursus kan alleen schriftelijk via e-mail of WhatsApp, ten minste 2 uur voor aanvang van de cursus. Annuleringen via derden worden niet geaccepteerd.

Bij annulering van de cursus/workshop minder dan 7 werkdagen voor aanvang worden annulerings- en administratiekosten van €25,- in rekening gebracht.

Terugbetaling van betalingen voor cursussen en bijbehorende artikelen zoals verzendkosten en EHBO-pasjes is niet mogelijk. Tevens kan een betaling voor een cursus niet worden omgezet in de aanschaf van goederen zoals EHBO-koffers.

Bij annulering wegens ziekte kan een cursist één keer en binnen 3 maanden een nieuwe cursusdatum kiezen. Bij herhaaldelijk verzetten van de cursusdatum worden er administratiekosten van €7,50 in rekening gebracht. De nieuwe cursusdatum dient binnen 3 maanden na de oorspronkelijke cursusdatum plaats te vinden, anders vervalt het recht op een nieuwe cursusdatum.

Het niet verschijnen op een cursusdatum zonder tijdige afzegging/annulering zoals hierboven beschreven, resulteert in het verlies van het recht op deelname en het kiezen van een nieuwe cursusdatum.

Indien EHBO Karin de cursusdatum annuleert vanwege Corona-maatregelen of andere redenen, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe cursusdatum of alternatieve cursusmogelijkheid aangeboden. Als een cursist niet binnen drie maanden reageert op de voorgestelde nieuwe cursusmogelijkheid/-datum, vervalt de mogelijkheid om de cursus te volgen.

Bij overmacht, zoals ziekte van de instructeur of annulering vanwege het Corona-virus of bijbehorende maatregelen, zal EHBO Karin nieuwe cursusdata aanbieden in plaats van het terugbetalen van de betaling.

Bij een cursus op locatie geldt dat als het minimum aantal cursisten (2 deelnemers bij EHBO Karin en 6 deelnemers op andere locaties) niet wordt bereikt, de cursus mogelijk niet doorgaat of de cursusdatum wordt verplaatst. Annulering of verplaatsing om deze reden geeft cursisten geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.

Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart de cursist op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het privacy statement van EHBO Karin.

Privacy verklaring

EHBO Karin verzamelt de volgende gegevens: namen, geboortedata, geboorteplaatsen, geslacht, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen.

Deze gegevens worden verzameld via het online inschrijfformulier dat de cursist invult, of door middel van communicatie via telefoon, e-mail of WhatsApp. Vervolgens worden de gegevens bewaard in een beveiligde omgeving binnen Google Cloud en Moneybird.

Alleen de eigenaar van EHBO Karin heeft toegang tot deze gegevens.

EHBO Karin bewaart deze gegevens tot het moment dat een cursist zich uitschrijft. Op dat moment worden de gegevens uit het administratiesysteem verwijderd en worden klanten niet langer benaderd. Het is belangrijk dat cursisten schriftelijk aangeven bij EHBO Karin als ze niet meer wensen deel te nemen, aangezien de gegevens anders niet automatisch worden verwijderd uit de administratie.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om certificaten aan te vragen bij instanties zoals Nikta en het Oranje Kruis. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om certificaten en pasjes op te sturen, evenals EHBO-koffers en andere aankopen die per post worden verstuurd.

Facturen met daarop gegevens van cursisten worden doorgegeven aan de boekhouder van EHBO Karin en worden gebruikt voor de inkomstenbelastingaangifte.

Klanten van EHBO Karin hebben specifieke rechten die beschreven staan in de Algemene voorwaarden op de website.

EHBO Karin deelt gegevens van cursisten alleen met bedrijven die hebben verklaard dat ze voldoen aan de vereisten van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). EHBO Karin zelf houdt zich ook aan de regels van de AVG.

Deze algemene voorwaarden en het privacy statement zijn opgesteld op 13-06 -2023 en zijn direct van kracht. Ze vervangen alle eerdere algemene voorwaarden van EHBO Karin.