Algemene voorwaarden & privacyverklaring


 • EHBO Karin biedt EHBO-cursussen aan en biedt tevens EHBO-diensten op evenementen en locaties. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 27295184 en ons BTW-nummer staat vermeld op de factuur.
 • U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0621301971 of via e-mail karinferdinandus@gmail.com. Ons vestigingsadres is Hoevenbos 267, 2716 PX te Zoetermeer. De bedrijfsnaam is EHBO Karin en de eigenaar is C.J.M. Ferdinandus-Werder.
 • Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring kunnen worden gelezen op www.ehbokarin.nl, bij de factuur en de inschrijfbevestiging via het facturatiesysteem Moneybird. Door het invullen van het inschrijfformulier of het plaatsen van een bestelling stemt u in met deze voorwaarden.
 • Op al onze cursussen, aanbiedingen, diensten, contracten en op de door EHBO Karin gesloten overeenkomsten zijn, tenzij hiervan niet is afgeweken, deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien EHBO Karin deze schriftelijk aan de klant heeft bevestigd. Bij het aangaan van een overeenkomst aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.
 • Volgens artikel 25 Wet OB geldt er vanaf 01-01-2023 geen BTW-verplichting voor alle cursussen, diensten en producten die EHBO Karin verkoopt.
 • Bij herhalingscursussen en workshops wordt er geen lesmateriaal verstrekt, omdat vooraf leren niet nodig is.
 • Inschrijven voor een cursus kan alleen via het online inschrijfformulier op www.ehbokarin.nl.
 • Het is belangrijk dat cursisten op tijd vertrekken en eventuele wegafsluitingen of files controleren om op tijd aanwezig te zijn bij de cursus. Indien een cursist 5 minuten na aanvang te laat komt en de deur is gesloten, kan hij/zij niet meer deelnemen. Inloop is mogelijk vanaf 15 minuten voor aanvang.
 • Bij binnenkomst dienen cursisten hun schoenen uit te trekken.
 • Onze cursusruimte biedt plaats aan maximaal 5-6 deelnemers en is gevestigd in een groot groenblauw flatgebouw dat goed bereikbaar is. Specifieke instructies voor de locatie worden voorafgaand aan de cursus verstrekt aan de cursist.
 • Voor een basiscursus ontvangt u het lesmateriaal via e-mail nadat de betaling is ontvangen. Zonder volledige kennis van het lesmateriaal kunt u niet deelnemen aan de praktijkcursus.
 • De EHBO-cursus wordt altijd afgesloten met een examen op locatie.
 • Voor ZZP-opdrachten maken wij een factuur op die binnen 30 dagen voldaan moet zijn.
 • De betaling voor een EHBO-cursus dient binnen 10 dagen, maar altijd voor aanvang van de cursus, te zijn ontvangen. Zonder voorafgaande betaling is deelname uitgesloten. Vergeet niet het factuurnummer te vermelden bij de betaling.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor toegezegde subsidies of vergoedingen van derden. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van poststukken of pakketten en zijn niet verplicht nieuwe certificaten, pasjes of EHBO-koffers/dozen te leveren of de kosten hiervan te vergoeden.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die u, uw werkgever, vraagouders of gastouderbureaus kunnen ondervinden tijdens of als gevolg van deelname aan onze cursus. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen van cursisten of andere deelnemers.
 • Het is niet toegestaan dat niet-cursisten aanwezig zijn tijdens de cursussen, workshops of in de cursusruimte of de directe omgeving ervan.
 • Als gratis service sturen wij herinneringen per e-mail voor uw tijdige herhalingscursus. Indien u deze herinneringen niet ontvangt of indien wij ze vergeten, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden en zijn wij niet aansprakelijk voor het niet tijdig herhalen van uw cursus. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij te houden wanneer uw EHBO-certificaat verloopt en wanneer de herhalingscursus plaats moet vinden.
 • Het niet naleven van de algemene voorwaarden kan leiden tot ontzegging van toegang tot de cursusruimte. Tevens behouden wij het recht om een inschrijving te weigeren en niet te verwerken indien u zich eerder heeft misdragen tijdens een cursus en zich niet aan de algemene voorwaarden heeft gehouden. In een dergelijk geval zullen wij schriftelijk mededelen dat de inschrijving niet wordt geaccepteerd, zonder verdere verklaring verschuldigd te zijn.
 • Daarnaast behouden wij het recht om cursisten te weigeren voor deelname aan de cursus indien zij zich voorafgaand aan de cursus misdragen, bedreigingen uiten naar medewerkers van EHBO Karin of zich ongepast gedragen.
 • Cursisten die onder invloed zijn van drugs, medicatie of alcohol kunnen eveneens worden geweigerd of weggestuurd bij een EHBO cursus.

Algemene Voorwaarden EHBO-werkzaamheden ( EHBO diensten/medische dienst) ZZP

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en werkzaamheden verricht door de zelfstandige ondernemer (ZZP'er) EHBO Karin in de functie van EHBO-er.

1.2 EHBO Karin zal haar werkzaamheden met de vereiste zorgvuldigheid en professionaliteit uitvoeren.

1.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en volledige informatie aan de ZZP'er met betrekking tot de specifieke vereisten en behoeften voor EHBO-diensten.

2. Tarieven en betalingsvoorwaarden

2.1 De tarieven voor de EHBO-werkzaamheden worden vooraf kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever en zijn gebaseerd op een uur-, dag-, evenement- of projecttarief.

2.2 Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.3 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2.4 Bij niet tijdige betaling behoudt EHBO Karin zich het recht voor om incassokosten en/of wettelijke rente in rekening te brengen.

3. Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1 EHBO Karin is niet aansprakelijk voor enige schade, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid.

3.2 De opdrachtgever vrijwaart EHBO Karin voor aanspraken van derden die verband houden met de EHBO-diensten verricht door EHBO Karin.

3.3 EHBO Karin is niet verantwoordelijk voor enige medische behandeling of advies buiten de EHBO-diensten om. De opdrachtgever dient bij ernstig letsel of dringende medische problemen direct medische professionals in te schakelen.

4. Annulering en wijzigingen

4.1 Annulering van de EHBO-werkzaamheden dient schriftelijk via E-mail plaats te vinden.

4.2 Bij annulering van een EHBO dienst binnen 12 uur voor aanvang van de dienst, behoudt EHBO Karin zich het recht voor om 50% van het overeengekomen tarief en het aantal uren in rekening te brengen.

4.3 Eventuele wijzigingen in de opdracht dienen tijdig en schriftelijk aan EHBO Karin te worden doorgegeven. EHBO Karin behoudt zich het recht voor om aanvullende kosten in rekening te brengen voor wijzigingen.

4.4 Indien de annulering van een EHBO cursus korter is dan 7 dagen voor de cursusdatum, brengt EHBO Karin 25 euro aan annulerings- en administratiekosten in rekening.

4.5 Annulering kan uitsluitend schriftelijk rechtstreeks aan EHBO Karin gedaan worden, annulering via derden wordt niet geaccepteerd.

4.6 Wanneer een cursist annuleert i.v.m. ziekzijn, familie aangelegenheden etc. is het mogelijk om eenmalig een nieuwe cursusdatum binnen 3 maanden te kiezen. Meer dan 2 x een nieuwe cursusdatum uitkiezen is niet mogelijk.

4.7 Wanneer een cursist afwezig en zonder afmelding niet aanwezig is bij een cursus heeft hij/zij geen recht meer op het kiezen van een nieuwe cursusdatum

4.8 EHBO Karin houd het recht voor om een cursus indien er onvoldoende aanmeldingen zijn te verplaatsen naar een andere locatie, datum en/of tijdstip.

4.9 Het is niet mogelijk om geld retour te krijgen bij annulering van een EHBO dienst, cursus, workshop of bestelling van EHBO dozen en andere EHBO artikelen. Wanneer een cursist een cursus/workshop of bestelling annuleert, beslist om niet aanwezig te zijn of door andere redenen niet aanwezig besluit te zijn is het niet mogelijk de betaling retour te ontvangen of om te wisselen naar goederen zoals EHBO koffers etc. 

5. Geheimhouding en privacy

5.1 EHBO Karin zal vertrouwelijke informatie verkregen van de opdrachtgever strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen.

5.2 EHBO Karin zal de geldende privacywetgeving naleven en passende maatregelen treffen om de opdrachtgevergegevens te beschermen.

6. Geschillen

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

6.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar EHBO Karin is gevestigd.

 • Indien u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, wordt verwacht dat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen als opdrachtgever. Bij vragen of onduidelijkheden wordt u geadviseerd schriftelijke contact op te nemen met EHBO Karin
 • EHBO Karin verzamelt de volgende gegevens: namen, geboortedata, geboorteplaatsen, geslacht, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen.
 • Deze gegevens worden verzameld via het online inschrijfformulier dat de cursist invult, of door middel van communicatie via telefoon, e-mail of WhatsApp. Vervolgens worden de gegevens bewaard in een beveiligde omgeving binnen Google Cloud en Moneybird.
 • Alleen de eigenaar van EHBO Karin heeft toegang tot deze gegevens.
 • EHBO Karin bewaart deze gegevens tot het moment dat een cursist zich uitschrijft. Op dat moment worden de gegevens uit het administratiesysteem verwijderd en worden klanten en of opdrachtgevers niet langer benaderd. Het is belangrijk dat cursisten schriftelijk aangeven bij EHBO Karin als ze niet meer wensen deel te nemen, aangezien de gegevens anders niet automatisch worden verwijderd uit de administratie.
 • De verzamelde gegevens worden gebruikt om certificaten aan te vragen bij instanties zoals Nikta en het Oranje Kruis. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om certificaten en pasjes op te sturen, evenals EHBO-koffers en andere aankopen die per post worden verstuurd.
 • Facturen met daarop gegevens van cursisten worden doorgegeven aan de boekhouder van EHBO Karin en worden gebruikt voor de inkomstenbelastingaangifte.
 • Klanten van EHBO Karin hebben specifieke rechten die beschreven staan in de Algemene voorwaarden op de website.
 • EHBO Karin deelt gegevens van cursisten alleen met bedrijven die hebben verklaard dat ze voldoen aan de vereisten van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). EHBO Karin zelf houdt zich ook aan de regels van de AVG.
 • Deze algemene voorwaarden en het privacy statement zijn opgesteld op 01-01-2024 en zijn direct van kracht. Ze vervangen alle eerdere algemene voorwaarden van EHBO Karin.